Các quy định nhập cư EB-5

TÍNH HỢP PHÁP CỦA NGUỒN QUỸ ĐẦU TƯ

Bạn phải cung cấp bằng chứng cho thấy số vốn được sử dụng trong các đầu tư đã thu thập được thông qua các nguồn hợp pháp. Đơn xin này phải được đi kèm với các hồ sơ sau đây:

  • Giấy khai thuế của bất kỳ loại nào nộp trong năm (5) năm qua trong hay bên ngoài nước Mỹ
  • Bằng chứng về các nguồn vốn khác
  • Hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp nước ngoài
  • Bản sao công chứng bất kỳ phán quyết, còn chờ đợi phán quyết về hành vi dân sự hoặc hình sự của chính phủ, hoặc các kiện tụng đối với nguyên đơn từ bất kỳ tòa án trong hoặc bên ngoài Hoa Kỳ trong vòng mười lăm (15) năm qua.

DỊCH THUẬT

Tất cả các tài liệu nộp cho USCIS được viết, đánh máy, hoặc có chứa ngôn ngữ nước ngoài phải kèm theo bản dịch bằng tiếng Anh đầy đủ. Tài liệu dịch này phải có xác nhận đầy đủ và chính xác bởi một dịch giả, và kèm theo giấy chứng nhận người dịch có thẩm quyền trong việc dịch từ tiếng nước ngoài cụ thể đó sang ngôn ngữ tiếng Anh.

BẢN SAO

Bản chụp các tài liệu liên quan có thể được nộp miễn là có thể đọc được, trừ phi các mẫu đơn xin hoặc kiến ​​nghị yêu cầu người nộp đơn phải nộp các tài liệu gốc. Tất cả các tài liệu gốc đã nộp sẽ vẫn là một phần của hồ sơ ngay cả khi việc đệ trình không bị bắt buộc.