Chương trình EB-5

Chương trình EB-5 đã được thành lập để cho phép người nhập cư, những người muốn nhập cảnh Hoa Kỳ, một phương cách để đầu tư vào các doanh nghiệp mới hoặc liên kết kinh doanh có lợi cho nền kinh tế Mỹ. Các doanh nghiệp này cần tạo ra ít nhất 10 công việc toàn thời gian và đóng góp cho thị trường việc làm của địa phương mà người đầu tư có kế hoạch thành lập doanh nghiệp tại đó. GPARC đang tìm kiếm các nhà đầu tư cho các dự án cho các khu vực nhắm đến tạo công việc (gọi là Targeted Employment Areas TEA) mà thôi.


*Các khu vực nhắm đến tạo công việc bao gồm:

  1. Khu vực nông thôn, được định nghĩa là bất kỳ khu vực nào khác hơn một trong một khu vực thống kê đô thị hoặc trong ranh giới của một thành phố hoặc thị trấn với dân số 20.000 hoặc nhiều hơn; và
  2. Các khu vực có một tỉ lệ thất nghiệp cao hơn ít nhất là 150% tỉ lệ thất nghiệp trung bình của toàn quốc

Nguồn: http://www.americanlaw.com/investor.html