Nộp đơn như thế nào

Tất cả các nhà đầu tư tiềm năng nên liên lạc với chúng tôi để hỏi về sự hiệu lực của các dự án sẵn có của chúng tôi và các tài liệu có liên quan. Tất cả các mẫu thỏa thuận và mẫu đơn đều có sẵn cho các nhà đầu tư để xem xét trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Các tài liệu được viết bằng tiếng Anh phù hợp với luật pháp của Hoa Kỳ. Phần dịch thuật có sẵn trong một số ngôn ngữ. contact us