Quy Trình Đăng Ký EB-5

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ EB-5 THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO?

Đầu tiên, các nhà đầu tư có quan tâm nhận các tài liệu có tính cách toàn diện. các tài liệu này sẽ có thông tin chi tiết về Chương trình nhập cư đầu tư của Hoa Kỳ cũng như thông tin chi tiết về GPARC và những dịch vụ cần thiết.

Các nhà đầu tư chọn một phương án đầu tư thích hợp sẽ được yêu cầu thực thi một thỏa thuận đăng ký vào một tổ chức kinh doanh đối tác hữu hạn trong khu vực được chì định và phải ký quỹ quản lý và lệ phí đăng ký đầy đủ cho nhân viên ký quỹ.

Nếu nhà đầu tư đủ điều kiện hiện đang sống tại Hoa Kỳ và có một giấy nhập cư dạng không di trú thì họ sẽ cần phải có đủ điều kiện để được xác nhận là một “nhà đầu tư được thừa nhận”. Điều này có nghĩa là khi một nhà đầu tư được công nhận, họ được phép đầu tư trong một số loại đầu tư rủi ro cao, các quỹ đầu tư, các đối tác hữu hạn và mạng lưới nhà đầu tư giàu có.

NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢCTHỪA NHẬN

Để được coi là một nhà đầu tư đượcthừa nhận tại Hoa Kỳ, bạn phải có một giá trị ròng tài sản ít nhất là 1 triệu USD, hoặc có thu nhập ít nhất là 200.000 USD mỗi năm trong vòng hai năm qua (300,000 USD nếu bạn đã kết hôn). Bạn cũng dự kiến ​​sẽ thu nhập được số tiền tương tự trong năm nay. Sau khi đã phê duyệt các đơn xin di trú của chủ đầu tư, các khoản đầu tư được chuyển qua cho các tổ chức kinh doanh đối tác hữu hạn đã được chỉ định. Nếu đơn xin di trú của chủ đầu tư bị từ chối,thì các khoản đầu tư được hoàn trả trở lại cho nhà đầu tư.