Vai trò của Trung tâm khu vực

Là đối tác chính trong đơn xin cấp visa EB-5 của bạn, vai trò của Trung tâm khu vực là để giám sát quản lý hàng ngày mỗi tổ chức kinh doanh đối tác hữu hạn. Nhiệm vụ của Trung tâm khu vực, có trong các tài liệu được cung cấp của chúng tôi, bao gồm những điều sau đây:

 • Giám sát việc thành tích của Trung tâmKhu vực theo các điều khoản trong bản thỏa thuận về tư vấn
 • Đề nghị các vụ đầu tư thích hợp cho các đối tác hữu hạn
 • Cập nhật hóa tin tức cho các đối tác hữu hạn với các bản báo cáo đầu tư mỗi hai tam-cá-nguyệt một lần
 • Gọi họp với các đối tác hữu hạn theo quy định
 • Duy trì sổ sách và hồ sơ của các tổ chức kinh doanh đối tác hữu hạn
 • Việc giữ lại các luật sư, kiểm toán viên và các chuyên gia khác có thể cần thiết thay mặt cho quan hệ đối tác hữu hạn
 • Theo dõi các mục tiêu kinh doanh, bảo đảm tính hợp pháp liên tục theo chương trình
 • Theo dõi các khoản đầu tư thích hợp cũng như các hoạt động tài chánh của doanh nghiệp nhắm đến
 • Xác định rằng việc đầu tư thích hợp hội đủ điều kiện tối thiểu cho việc đầu tư và tạo việc làm theo các chương trình

Theo bản thỏa thuận về tư vấn, để được nhập vàoTrung tâm khu vực và thay mặt cho mỗi tổ chức kinh doanh đối tác hữu hạn, chúng tôi cảm thấy cần phải đưa ra một vài dịch vụ về tư vấn và hành chánh phụ trội . Các dịch vụ tư vấn và hành chính này như sau:

 • Để xác định các đề xuất đầu tư được thích hợp
 • Để hoàn thành việc điều tra nhanh chóng tính hợp lý đối với các đề nghị đầu tư
 • Để cung cấp dịch vụ báo cáo và kế toán cho tất cả các công cuộc đầu tư thích hợp đã được tiến hành
 • Để theo dõi các khoản đầu tư cho thích hợp về công ăn việc làm được tạo ra, cũng như giám sát việc tuân thủ tất cả các yêu cầu khác theo Chương trình Hỗ trợ các doanh nghiệp thích hợp để bảo đảm về tài chánh trong tương lai