USCIS

CƠ QUAN DỊCH VỤ QUỐC TỊCH VÀ DI TRÚ HOA KỲ (USCIS)

Nguồn: www.uscis.gov

Cơ quan Dịch vụ Quốc Tịch và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) là cơ quan chính phủ giám sát việc nhập cư vào Hoa Kỳ

NHIỆM VỤ CỦA USCIS

USCIS sẽ bảo đảm lời hứa của Hoa Kỳ là một quốc gia của những người nhập cư bằng cách cung cấp các thông tin chính xác và hữu ích cho khách hàng của chúng tôi, cấp các quyền lợi về nhập cư và quyền công dân, thúc đẩy sự nhận thức và sự hiểu biết về quyền công dân, và bảo đảm tính toàn vẹn của hệ thống nhập cư của chúng tôi. Chúng tôi là 18.000 nhân viên chính phủ và các nhà thầu của USCIS làm việc tại 250 văn phòng trên toàn thế giới. Việc hoàn thành các mục tiêu được thành công khi các yếu tố khác nhau của tổ chức của chúng tôi đều tham gia và đóng được vai trò đối tác làm việc hướng tới một kết quả chung. Các mục tiêu chiến lược USCIS ‘bao gồm:

  • Tăng cường về an ninh và sự toàn vẹn của hệ thống nhập cư.
  • Cung cấp các dịch vụ lợi ích về di trú cho khách hàng và thông tin có hiệu quả.
  • Hỗ trợ hội nhập và tham gia của những người nhập cư hòa nhập với văn hóa Mỹ
  • Thúc đẩy các chính sách và chương trình nhập cư linh hoạt và hợp lý
  • Tăng cường cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho nhiệm vụ của USCIS
  • Hoạt động như một tổ chức có hiệu suất cao nhằm thúc đẩy một lực lượng lao động có tài năng cao và một nền văn hóa làm việc năng động.