Các sự liên hệ về chính trị

GPARC có một mối quan hệ rất chặt chẽ với chính quyền Hoa Kỳ, tiểu bang California, các quận hạt và thành phố trong việc tuân thủ các qui định và qui trình có liên quan. Gần như trong mỗi lần phát triển trong quá khứ, chúng tôi có sự hiện diện của hội đồng thành phố sở tại và chúng tôi đã thực hiện nhiều cuộc gây quỹ cho các quan chức chính phủ.

CEO Andrew Hanna with former California State Treasurer - Phil AngelidesGiám đốc điều hành Andrew Hanna với cựu Thủ quỹ của tiểu bang California – Phil Angelides CEO Andrew Hanna with former California State Treasurer - Phil AngelidesPhó chủ tịch Cao cấp Neil Soquet với cựu Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan
CEO Andrew Hanna with former California State Treasurer - Phil AngelidesGiám đốc điều hành Andrew Hanna với cựu Thị trưởng Moreno Valley, CA – William H. Batey II CEO Andrew Hanna with former California State Treasurer - Phil AngelidesGiám đốc điều hành Andrew Hanna với Bộ trưởng Nông nghiệp – Tom Vilsack