Các mẫu đơn nhập cư EB-5

Đây là nơi bạn có thể tìm thấy thông tin từ USCIS về các mẫu đơn nhập cư EB-5 khác nhau. Các mẫu đơn có sẵn trong các trang web của USCIS http://uscis.gov.

Để tiện lợi cho bạn, chúng tôi đã tập hợp các liên kết của các nguồn quan trọng và các mẫu đơn từ trang mạng của USCIS.

Mẫu I-526, đơn nhập cư của doanh nhân người nước ngoài
Lệ phí nộp đơn: 1.500 USD

Mẫu I-485, mẫu đơn để đăng ký thường trú hoặc điều chỉnh tình trạng di trú
Lệ phí nộp đơn: 1.070 USD (985 USD cộng thêm lệ phí 85 USD sưu tra). Xin vui lòng kiểm tra các điều hướng dẫn đặc biệt miễn trừ cho người tỵ nạn, đơn xin cho người trên 80 tuổi hoặc dưới 14 tuổi.

Mẫu I-829, đơn của doanh nhân để xin hủy bỏ tình trạng “có điều kiện”.
Lệ phí nộp đơn: 3.750 USD, với một khoản 85 USD sưu tra. Lệ phí 85 USD sưu tra này phải trả cho mỗi thường trú nhân có điều kiện phụ thuộc vào nguyên đơn, như được liệt kê theo Phần 3 hoặc Phần 4 của mẫu đơn I-829.