Trung Tâm Khu Vực

TRUNG TÂM KHU VỰC LÀ GÌ?

Một trung tâm khu vực được xác định là một công ty tư nhân, doanh nghiệp, hoặc thậm chí là một cơ quan chính phủ trong khu vực trong đó có một chương trình đầu tư nhắm đến trong một vị trí hoặc khu vực đã được xác định.

Lợi ích chính của một trung tâm khu vực nằm trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất trong khu vực, tăng vốn đầu tư trong nước, cũng như việc tạo ra công ăn việc làm. Vì các lý do này, chương trình đầu tư trung tâm khu vực không nhất thiết đòi hỏi các doanh nghiệp thương mại của các nhà đầu tư nước ngoài phải trực tiếp sử dụng từ 10 người lao động toàn thời gian ở Hoa Kỳ. Thay vào đó, miễn là các nhà đầu tư nước ngoài có thể tạo ra 10 hoặc nhiều công ăn việc làm trực tiếp hoặc gián tiếp, và cũng đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Chương trình EB-5 Visa, thì họ được phép đầu tư tiền của họ và thành lập doanh nghiệp tại đất Hoa Kỳ.

Để có được sự chỉ định, một trung tâm khu vực phải nộp hồ sơ chi tiết đến cơ quan dịch vụ Quốc tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS). Các mục được nêu trong đơn đó phải bao gồm:

  • Các loại hình doanh nghiệp sẽ nhận được vốn từ các nhà đầu tư
  • Các loại và số lượng việc làm sẽ được tạo ra trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc đầu tư vốn
  • Bất cứ các tác động kinh tế tích cực khác được mang lại như là một kết quả từ đầu tư vốn

USCIS Chỉ định thư của Trung Tâm Khu Vực

View our USCIS Federally Approved Regional Center Designation Letter – Received June 8, 2011