Các Khu vực nhắm đến

17 quận hạt liền kề nhau bao gồm khu vực địa lý Trung Tâm Khu Vực Global Premier America nằm trong miền Nam, miền ven biển, và khu vực miền Trung-Tây của tiểu bang California. Với tổng diện tích 64.193 dặm vuông (103,308.62 km vuông), khu vực địa lý này chủ yếu là khu vực đô thị với ước tính dân số năm 2009 dân số là 28.055.112 hoặc 437 người trên mỗi dặm vuông. 17 quận hạt ở California có một sự đa dạng phong phú về dân số, lực lượng lao động, và các ngành kinh tế khác nhau tùy theo quận.

Khu vực địa lý của Global Premier America gồm các quận hạt sau đây:

 • Imperial
 • San Diego
 • Riverside
 • Orange
 • Los Angeles
 • San Bernardino
 • Kern
 • Ventura
 • Santa Barbara
 • San Luis Obispo
 • Monterey
 • San Benito
 • Santa Cruz
 • Santa Clara
 • San Mateo
 • San Francisco
 • Alameda